اقتصاد خرد1و2
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳٩٠ : توسط : علی شاهین پور

اقتصادخرد


1 -  موضوع اقتصاد خرد چیست؟ عوامل مؤثر در تعیین قیمت جهانی نفت  در حیطه اقتصاد خرد قرار دارد یا اقتصاد کلان؟

2 تقاضا را تعریف کرده و جدول زیر مربوط به تابع تقاضای  Qd=8-Px را تکمیل کنید.

Px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 تقاضای بازار را تعریف نموده اگر تقاضای یک فرد در بازار کالای x بصورت2/3Px  Qd=10- باشد و500 فرد با تابع مشابه در بازار وجود داشته باشند تابع تقاضای بازار را محاسبه کنید.

4 عوامل مؤثر بر تقاضا و عرضه را بطور جداگانه بنویسید.

5 - تعادل راتعریف کرده افزایش درآمد مصرف کنندگان کالای X (کالای پست) چه اثری روی قیمت ومقدار تعادلی خواهد داشت.(با رسم شکل )

6 موقعی که هم قیمت کالای جانشین وهم قیمت کالای مکمل کالای X افزایش یابد چه اثری در نقطه تعادل کالای Xخواهد داشت؟

7 در وضعیت تعادل کالایY،کاهش عرضه کالای Y چه اثری روی تعادل آن خواهد داشت(با رسم شکل)

8 منظور از کشش قیمتی تقاضا چیست؟ فرمول آن را بنویسید.

 9 علامت منفی کشش درآمدی تقاضا بیانگر چیست؟

10 Es برای منحنی عرضه مستقیم الخطی که محور قیمت را قطع می کند نسبت به عدد 1 چه وضعیتی دارد؟

11 کشش قیمتی سیگار وینیستون نسبت کل سیگارها بیشتر است چرا؟

12 چرا کشش متقاطع دو کالای جانشین مثبت است؟

13 منظور از اثر جانشینی و اثر درآمدی افزایش قیمت کالای X چیست؟ در صورت نرمال بودن کالاعلامت آنها چگونه است؟

14 مطلوبیت را تعریف کرده بفرمائید منظور از مطلوبیت نهایی چیست؟

15 منحنی بی تفاوتی را با شکل تعریف کرده و بفرمائید نرخ نهایی جانشینی بیانگر چیست؟

16 با رسم نمودار نقطه تعادل مصرف کننده، منحنی درآمد- مصرف را تعریف کنید.

17 منحنی تولید همسان (ISO  QUANT)را تعریف کرده خصوصیات آنرا بنویسید.

18 نقطه تعادل تولید کننده کجا بوجود آمده و مسیر توسعه را تعریف کنید.

19 قانون بازده نهایی نزولی را تعریف کنید.

20 هزینه  متوسط متغیر U شکل(ابتدا نزول و به حداقل رسیده بعد صعود می کند) است چرا؟

21 بازار رقابت کامل را تعریف کرده بفرمائید چرا در این بازار تولیدکنندگان قیمت پذیر هستند.؟

22 با رسم نمودار تعادل کوتاه مدت بنگاهی که در شرایط رقابت کامل فعالیت میکند نشان دهید.

23 - خصوصیات بازار انحصار کامل را نام برده دلایل وجود انحصار رابنویسید.

24 شرط تعادل بنگاه در بازار انحصار کامل را بنویسید.

1- اگر تابع تقاضای کالای x بصورت  باشد رابطه کالای x با دو کالای y و z را با استدلال بنویسید.

2- ـ تابع تقاضای یک فرد نمونه در بازار آناناس بصورت  وجود دارد اگر در این بازار تعداد 100 فرد متقاضی مشابه وجود داشته باشد، تابع تقاضای بازار را استخراج نمائید.

3- با افزایش قیمت گوشت به اندازه یک درصد، مقدار مصرف آقای شهریار 3 درصد از گوشت کاهش یافته است. اولاً کشش قیمتی تقاضای او برای گوشت چقدر است؟ ثانیاً با افزایش قیمت گوشت میزان پولی که برای گوشت خرج خواهد کرد چگونه تغییر میکند؟

4- کاهش قیمت کالایی که تابع تقاضای آن به شکل  (Q مقدار،  قیمت) است مخارج کل مصرف کننده (یا درآمد کل تولید کننده) را چگونه تغییر میدهد با روابط ریاضی توضیح دهید.

5- کدامیک از انواع کششهای زیر، انتقال (جابجایی) منحنی تقاضا را نشان میدهد. دلیل آنرا بیان کنید:

الف ـ کشش قیمتی تقاضا

ب ـ کشش درآمدی تقاضا

ج ـ کشش متقاطع تقاضا

د ـ کشش قیمتی عرضه

6- عرضه مستقیمالخط  بر منحنی عرضهای که محور قیمتها را قطع میکنند در مقدار  مماس شده است کشش قیمتی منحنی عرضه را در مقدار 15 محاسبه نمائید.

7- فرض کنید تابع تقاضا برای کالای x بصورت زیر برآورد شده است.

                                     

در صورتی که تومان باشد. مطلوب است محاسبه: الف- ضریب کشش قیمتی تقاضای کالای x.  ب- کشش متقابل تقاضای x نسبت به قیمت کالای y. آیا دو کالا جانشین هستند یا مکمل؟  ج- کشش درآمدی تقاضای کالای x و تعیین نوع کالا.

8- یک فروشگاه تعاونی ازتولید به مصرف،گوشت قرمزوگوشت ماهی می فروشد. مدیر فروشگاه تجزیه و تحلیل هفتگی راجع به تقاضا برای گوشت قرمز را در 70 منطقه بازار  انجام داده و نتیجه به صورت زیر می باشد:

 

که در آن x مقدار تقاضا برای گوشت قرمز، p قیمت هر کیلو گوشت قرمز، A مخارج تبلیغات برای گوشت قرمز، pop جمعیت محلی، s قیمت هر کیلو گوشت ماهی می باشد. در این مطالعه ، و و . اولا: مقدار فروش هفتگی را تعیین کنید. ثانیا: کشش قیمتی تقاضا برای گوشت قرمز را محاسبه نمایید. ثالثا: علامت و اندازه ضریب s را تفسیر اقتصادی کنید.

9- تابع مطلوبیت مصرفکننده بصورت  و درآمد مصرف کننده 100، قیمت x و y بترتیب برابر 3 و 4 میباشد. الف ـ مقادیر بهینه مصرف x و y را پیدا کنید. ب ـ مقدار حداکثر مطلوبیت مصرفکننده را پیدا کنید. ج ـ معادله منحنی درآمد ـ مصرف او را استخراج کنید. د ـ تابع تقاضای فرد را محاسبه کنید.

10-  کشش تولید عوامل تولید را تعریف و به شکل ریاضی استخراج و بفرمائید آیا تفاوتی با کشش جانشینی عوامل تولید دارد؟ توضیح دهید.

11- دلیل فعالیت یک تولیدکننده چیست و رفتار آن کدام است؟

12- ـ مفهوم عبارت  چیست؟

13- اگر در نقطه تعادل تولیدکننده، تولید نهایی نیروی کار 4 و تولید نهایی سرمایه 2 باشد شیب خط هزینه یکسان را محاسبه نمائید.

14- دلیل U شکل بودن منحنیهای هزینه متوسط کوتاه مدت و بلند مدت را بطور جداگانه توضیح دهید.

15- اگر تابع هزینه بنگاهی بصورت  باشد:

 توابع TVC ، TFC ، MC ، AVC ، AFC و ATC را بدست آورید.

16- کدام ویژگی بازار رقابت کامل باعث صفر بودن سود بنگاه رقابتی در بلند مدت میشود. با دلیل توضیح دهید.

17- اگر تابع سود بنگاه رقابتی به صورت  باشد مطلوبست محاسبه: الف ـ مقدار تولید حداکثر کننده سود. ب ـ حداکثر سود بنگاه.

18- تقاضا در شرایط انحصار یک جانبه فروش چگونه تعریف میشود؟ چه تفاوتی بین تقاضای بازار و تقاضایی که در مقابل یک تولید کننده (انحصارگر) قرار دارد وجود دارد؟

19- دلیل نزولیبودن تقاضایی که در مقابل انحصارگر قرار دارد چیست؟

1

واژگان زیر را تعریف کنید: الف) اقتصاد          ب) تقاضا          ج) عرضه        د) کشش قیمتی تقاضا         هـ) کمیابی       و) منحنی امکانات تولید        ز) تعادل          ح) کالای نرمال

2

عوامل موثر بر تقاضا را بنویسید.

3

اگر قیمت کالای x بالاتر از تعادل باشد، چگونه به نقطه تعادل باز می گردد؟

4

در بازار کالایx، 50 مصرف کننده یکسان وجود دارد. اگر در قیمت 25، 50، 75، 100 مصرف کننده A بترتیب مقدار 100، 75، 50،و25 واحد از کالا را در یک ماه تقاضا می کند. تقاضای بازار x را در قیمتهای داده شده تعیین کنید.

5

از عوامل موثر بر کشش قیمتی کالای x، 4 مورد را بنویسید.

6

اثر جانشینی و درآمدی تغییر قیمت کالای x را تعریف کنید و دلیل منفی بودن شیب خط تقاضا را بنویسید.

7

هزینه های حسابداری و اقتصادی تولیدکننده را تعریف و سود حسابداری و اقتصادی را مقایسه کنید.

8

کوتاه مدت وبلند مدت را تعریف کنید. هزینه تولیدکننده در کوتاه مدت به چه صورتی وجود دارد؟

9

اقتصاد خرد و کلان را تعریف کرده و بفرمائید که تجزیه و تحلیل تغییر قیمت جهانی نفت در حیطه اقتصاد خرد قرار دارد یا اقتصاد کلان؟ چرا؟

10

 شرط تعادل بنگاه در بازار های رقابت کامل و انحصار کامل را بصورت فرمولی و نموداری نشان دهید.

11

افزایش درآمد مصرف کنندگان از طریق افزایش دستمزدها چه اثری بر قیمت و مقدار تعادلی کالای x دارد؟

12

با افزایش قیمت کالای x از 12000 تومان به 15000 تومان، مصرف کنندگان این کالا در بازار مصرف خود را از 5 کیلوگرم در ماه به 4 کیلوگرم کاهش می دهد. کشش قیمتی کمانی این تقاضا چقدر می باشد؟

13

چهار مورد از روابط تولید کل(TPl)، تولید متوسط(APl)و تولید نهایی(MPl) نیروی کار را بنویسید.

 

1-      اقتصاد خرد را تعریف کنید. (1)

2-    قانون تقاضا را تعریف کنید. آیا این قانون نقض میشود؟در صورت مثبت بودن پاسخ دلایل آن را بیان کنید.(1)

3-    تعادل را تعریف کرده و بفرمائید منظور از تعادل پایدار چیست؟(1)

4-    منحنی انگل را تعریف کرده وبفرمائید این نمودار از کدام منحنی استخراج میشود؟(استخراج لازم نیست)(1)

5-    اگر تابع تقاضای کالای x به صورت TX=20- 2Px+2Pz-3Pyباشد، دو کالای xباyوxباz چه نسبتی دارند؟ با مثال توضیح دهید.(5/1)

6-     اگر خطوط عرضه و تقاضا بصورت زیر باشند، با برقراری یک تومان مالیات بر واحد فروش چه مقدار از مالیات به مصرف کننده و چه مقدار به تولید کننده می رسد؟(1)

 

7-    اگر درآمد نهایی تولید کننده در نقطه ای مثبت باشد درمورد کشش قیمتی تقاضا در آن نقطه بحث کنید.(1)

8-    در تقاضای مستقیم الخط معمولی به ازای چه قیتی کشش قیمتی تقاضا حداقل است؟ بحث کنید.(1)

9-     حرکت روی خط تقاضای عادی بیانگر کدامیک از اثرات جانشینی و درآمدی است؟ چرا؟(5/1)

10-                        رابطه کشش قیمتی تقاضا و شیب منحنی قیمت مصرف را با رسم نمودار توضیح دهید.(2)

11-                        اگر قیمت کالا در شرایط رقابت کامل 80 و هزینه کل تولید کوتاه مدت بنگاه نمونه TC= 10+4Q­2 باشد، مقدار تولید حداکثر کننده سود بنگاه رقابتی چقدر خواهد بود؟(2)

12-          بنگاهی فقط از یک عامل متغیر کار برای تولیدمحصول x استفاده می کند.همچنین دارای هزینه های ثابت است. تابع تولید کوتاه مدت این بنگاه بصورت X= 0.1L3-6L2+12Lکه در آن X محصول در هفته بر حسب تن و L تعداد افراد استخدام شده است. مطلوب است محاسبه:

الف تعداد مستخدمینی که تولید متوسط فیزیکی نیروی کار را حداکثر کند.(1)                                                                  ب تعداد مستخدمینی که تولید نهایی فیزیکی نیروی کار را حداکثر کند.(1)

ج مقدار تولیدی که سود بنگاه را حداکثر کند.(1)                                                                                                                                  (فرض: دستمزد هفتگی360دلار و قیمت X برابر 30 دلار در هر تن می باشد.)

13-                        منحنی تقاضا برای کالای نرمال را از نقاط تعادل مصرف کننده استخراج کنید.(توضیح لازم نیست و محورها را مشخص کنید.)(5/1)

 شرط حداکثر سود انحصار گر را بطریق ریاضی استخراج کنید.(5/1)

1-    مالیات بر مقدار تولید و فروش تولیدکننده از چه طریق در نقطه تعادل بازار مؤثر است؟

2-    رابطه کشش قیمتی تقاضا و مخارج کل مصرف کننده (یا درآمد کل تولید کننده) را بنویسید.

3-    Q=20P-2تابع تقاضا با کشش ثابت است کشش قیمتی آنرا در قیمت 10 محاسبه کنید.

4-    رابطه شکل منحنی انگل با نوع کالا چگونه است؟

5-    در صورتیکه تابع مطلوبیت بصورت U=XY  باشد ودرآمد مصرف کننده و قیمت کالاها بصورت زیر داده شده باشد مقدار مصرف از کالاها که مطلوبیت مصرف کننده را حداکثر میکند محاسبه کنید: I=100, Px=4 ,Py=5