اقتصاد توسعه و توسعه اقتصادی
ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳٩٠ : توسط : علی شاهین پور

توسعه اقتصادی


1

رشد و توسعه اقتصادی را تعریف کرده و تفاوت آن دو را بیان کنید.

2

شاخص کیفیت زندگی را تعریف کرده بفرمائید در ساختن این شاخص از چه شاخص هایی استفاده گردیده است؟

3

دوگانگی اقتصادی اجتماعی از مشترکات کشورهای توسعه نیافته می باشد توضیح دهید.

4

انقلاب صنعتی را توضیح داده و عوامل موثر بر آن را مختصرا بنویسید.

5

نظریه مرحله ای رشد روستو را بنویسید.

6

نتیجه نظریه رشد هارود دومار را بنویسید.

7

نقش سرمایه در رشد اقتصادی را بنویسید.

8

منابع تامین سرمایه را نام ببرید.

9

تکنولوژی را تعریف کرده انواع آن را نام ببرید.

10

نقش آموزش و پرورش را در رشد و توسعه اقتصادی مختصرا توضیح دهید.

1-    رشد وتوسعه اقتصادی را تعریف و تفاوت آنها را بیان کنید.

2-    منظور از شاخص توسعه انسانی چیست ودر ساختن این شاخص از چه متغیرهایی استفاده میشود؟

3-    یکی از مشترکات کشورهای توسعه نیافته یا درحال توسعه نرخ بالای رشد جمعیت است توضیح داده دلیل آن را بنویسید.

4-    عوامل موثر بر شکلگیری انقلاب صنعتی را نام برده و مختصرا توضیح دهید.

5-    تئوری مرحله ای مارکس را نوشته و صحت یا عدم صحت آن در دنیای واقعی کشورها را بررسی نمائید.

6-     ایراد تئوری نئوکلاسیکهابر تئوری رشد هارود- دومار را نوشته وراه حل آنها را بنویسید.

7-    اهمیت آموزش و پرورش در رشد و توسعه کشورهای درحال رشد را بنویسید

8-    نقش جمعیت در رشد اقتصادی را نوشته وتئوری تله مالتوس را بنویسید.

9-    منظور از توزیع درآمد چیست و رابطه منحنی لورنز و ضریب جینی را نشان دهید.

1 – رشد و توسعه اقتصادی را تعریف کرده  تفاوت آنها را بیان کنید.

2 – منظور از شاخص توسعه انسانی در سنجش توسعه  اقتصادی جوامع چیست و در ساختن این شاخص از چه  مؤلفه هایی استفاده می شود؟

3 - نکات مشترک کشورهای در حال توسعه  را نام ببرید.

4 – عوامل مؤثر در انقلاب صنعتی را بنویسید.

5 – مراحل توسعه اقتصادی مارکس را نام ببرید و انتقاد ات وارد براین نظریه را بیان کنید.

6 -  در نظریه رشد هارود – دومار  عوامل مؤثر در نرخ رشد اقتصادی کدامند؟

7 – نقش آموزش و پرورش را در رشد و توسعه اقتصادی  مختصرا توضیح دهید.

8 – منحنی لورنز و ضریب جینی  را تعریف نموده و ارتباط آن دو را بیان نمائید.

9- معیارهای تقسیم بندی جوامع از لحاظ توسعه یافتگی را بنویسید.

10- شاخص کیفیت زندگی توسط چه کسی پایه گذاری گردیده و در ساختن این شاخص از چه شاخصهایی استفاده شده است؟

11- منظور از شاخص محرومیت چیست وچه رابطه ای با شاخص توسعه انسانی دارد؟

12- منظور از سطح پایین بهره وری نیروی کار در کشورهای درحال توسعه چیست؟