اقتصاد بخش عمومی و مالیه عمومی
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳٩٠ : توسط : علی شاهین پور

اقتصاد بخش عمومی و مالیه عمومی


 

1

لزوم وجود دولت در اقتصاد چیست؟

2

 

وظایف اقتصادی دولت را از دیدگاه ماسگریو- ماسگریو نام ببرید و یکی را به اختیار توضیح دهید.

3

تفاوت مخارج عمومی وخصوصی را از جنبه اهداف مخارج توضیح دهید.

4

کسری بودجه دولت را تعریف نموده و راههای تامین آنرا بنویسید

 

 

5

اقتصاد فرضی زیر را در نظر بگیرید.            

الف- تابع پس انداز را استخراج و رسم کنید.

ب درآمد ملی تعادلی را محاسبه نمائید.

ج وضعیت بودجه دولت را محاسبه کنید.

د اگر درآمد ملی در سطح اشتغال کامل 200 باشد دولت بایستی چقدر مخارج خود را افزایش دهد تا به سطح اشتغال کامل برسد

6

 منظور از کارایی جامع مالیاتها چیست؟ با رسم نمودار مناسب توضیح دهید.

7

در صورتی که متغیرهای مورد بررسی مصرف و پس انداز باشد آیا مالیات بر درآمد کارایی را حفظ می کند. با دلیل توضیح دهید.

8

 دو روش افزایش کارایی مالیاتها (کاهش بار اضافی مالیات) را بنویسید.

9

انواع مالیاتها را از جنبه نرخ مالیات توضیح دهید.

10

توابع تقاضا و عرضه برای کالای x بصورت   در دوره زمانی معین می باشد. (ارقام قیمت به تومان است). فرض کنید مالیاتی به میزان 2 تومان بر واحداین کالا وضع شود، در این صورت:

الف سهم تولیدکننده و مصرف کننده از نرخ مالیات را محاسبه کنید.

ب تغییرات مازاد مصرف کننده و مازاد تولیدکننده را محاسبه نمائید.

11

منظور از بار اضافی مالیات غیر مستقیم چیست؟ با رسم نمودار مناسب نشان دهید.

 

1

مالیه عمومی را تعریف و آیا با اقتصاد بخش عمومی تفاوتی دارد؟

2

 

2

 

 اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد ایران را به چند بخش تقسیم نموده و محدودیت های این اصل را برای اقتصاد کشور نوشته و بفرمائید اجرای درست سیاستهای کلی اصل 44 در خصوص آزاد ساز ی دستگاههای موضوع این اصل چه آثاری بر اقتصاد کشور به جای خواهد گذاشت؟

2

3

 تاثیر فعالیتهای دولت بر فعالیت بخش خصوصی چیست؟ با نمودار توضیح دهید.

2

4

 وجود کالاهای عمومی و انحصار طبیعی چگونه وجود دولت در اقتصاد را توجیه می کند؟

2

5

 هزینه های جاری و سرمایه ای(هزینه های تمام شدنی)  و انتقالی دولت را تعریف کنید.

2

6

 قانون واگنر را در رشد مخارج دولت بیان کنید.

2

7

 عوامل تشخیص مالیات را نام برده و هر کدام را تعریف نموده و تقسیم مالیاتها را با این عوامل بیان کنید.

2

8

سیستم مالیاتها در قانون مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران با کدام گروه تقسیم شده سوال 7 سازگار است؟

2

9

دو اصل تامین مالی مجارج دولت را بنویسید.

2

10

 از اصول کلی سیستم مالیاتها دو مورد را بنویسید.

2